Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

Steuntje in de rug voor Afrikaanse vluchtelingen

In Zwolle en directe omgeving wonen er ruim 3.000 personen die oorspronkelijk uit Afrika komen en als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen. Dit betreft zowel eerste als tweede generatie personen. Velen van hen hebben hun weg in Nederland gevonden terwijl anderen nog hun plaats moeten vinden.

Uit cijfers van 2016 is gebleken dat ruim de helft van de bovengenoemde personen leeft in een huishouden met een inkomen onder de armoedegrens. Dit is ruim zes keer zoveel als het Nederlandse gemiddeld. Zo hebben bijvoorbeeld huishoudens met Eritrese migratieachtergrond met 83% de meeste kans op armoede. Bij huishoudens met een hoofdkostwinner van Somalische afkomst is dit maar liefst 62%, ook ver boven het gemiddelde.

Het merendeel van de Afrikaanse huishoudens heeft een laag inkomen omdat de bijstand uitkering (WWB) hun voornaamste bron van inkomsten is. Veelal levend in grote gezinnen met een laagopleidingsniveau en geringe beheersing van de Nederlandse taal en geef of nauwelijks netwerken in de samenleving. Als gevolg hiervan kost het hun moeite betaald werk te vinden en komen zij moeilijk uit de armoede spiraal. Om deze redenen heeft KARDO samen met een aantal partnerorganisaties een tweejarig project opgezet. Met dit project wil KARDO deze groep personen financieel inzicht geven en daarmee hun financiële redzaamheid bevorderen.

Doelstelling

 • Inzicht geven in het financiële systeem van Nederland;

 • Leren omgaan met en beheren van geld;

 • Bevorderen van financiële zelfredzaamheid;

 • Bevorderen zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jongeren;

 • Voorkomen van schulden.

Doelgroep

De doelgroep wordt gevormd door een groep mensen die oorspronkelijk uit verschillende landen in Afrika komen en hier als vluchteling of migrant zich hebben gevestigd. Het gaat voornamelijk om mensen in de leeftijd van 17 tot 50 jaar uit Somalië, Eritrea, Ethiopië, Sudan, Rwanda, Burundi, Senegal, Kameroen Uganda en Congo.

Tussentijdse resultaten

 • Er is een startbijeenkomst georganiseerd waar 42 personen aan hebben deelgenomen;

 • 10 sleutelpersonen uit verschillende gemeenschappen hebben een training gevolgd in het omgaan met geld en schulden;

 • Sleutelpersonen hebben inzicht gekregen in het financieel/bancaire systeem in Nederland en weten hoe om te gaan met geld en schulden en kunnen dit aan anderen overdragen;

 • Er zijn 2 informatieavonden georganiseerd rond geld en schulden waaraan is deelgenomen door respectievelijk 55 en 63 personen;

 • Deelnemers hebben inzicht gekregen in het financiële systeem in Nederland en hoe zij beter om kunnen gaan met uitgaven en schulden weten te voorkomen;

 • Er zijn twee workshops Grip op je knip voor volwassenen georganiseerd waar telkens 15 personen aan hebben deelgenomen;

 • Deelnemers hebben meer inzicht gekregen in hun uitgavenpatroon en hoe zij inkomsten en uitgaven beter met elkaar in balans kunnen brengen;

 • Er zijn twee workshops omgaan met schulden georganiseerd waar 40 deelnemers aan hebben deelgenomen;

 • Deelnemers weten hoe zij schulden kunnen voorkomen en hoe te handelen bij achterstallige betalingen;

 • Er zijn drie informatie en dialoog bijeenkomsten voor jongeren georganiseerd waar per bijeenkomst 25 jongeren aan hebben deelgenomen;

 • Jongeren hebben meer inzicht gekregen in hun verantwoordelijkheid, rechten en hoe zij keuzes kunnen maken in de aanschaf van producten en het omgaan met geld;

 • Er zijn twee workshops Grip op je Knip over het omgaan met geld en schulden georganiseerd waar telkens 14 jongeren aan hebben deelgenomen;

 • Jongeren hebben meer inzicht gekregen in hun financiën en hun eigen uitgaven patroon en hoe deze te beheren.


Dit project wordt medemogelijk gemaakt door Oranjefonds en Kansfonds.