Skip to main content

Project Huiselijke Vrede

In het project maken we huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar. Er worden vrijwilligers getraind die voorlichting gaan geven over huiselijk geweld en kindermishandeling. We richten ons op kwetsbare groepen met een vluchtelingen- en migrantenachtergrond.

Achtergrond

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. De term ‘huiselijk geweld’ verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. Huiselijk geweld komt voor in verschillende vormen zoals:

 • Eer gerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking (‘vrouwenbesnijdenis’) of huwelijksdwang;
 • Kindermishandeling;
 • Ouderenmishandeling;
 • Partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking.

Huiselijk geweld is onze samenleving een maatschappelijk gegeven dat in veel gezinnen in Nederland voorkomt van arm tot rijk en bij gezinnen met een migratie en vluchtelingen achtergrond waar wij als organisatie mee te maken hebben. Het heeft te maken met een veelheid van factoren: leven in een andere samenleving, veranderende man vrouw verhoudingen en vaak ook dingen niet begrijpen, sociaaleconomische omstandigheden en onmacht. Bij mensen met een andere culturele achtergrond wordt huiselijk geweld minder als een probleem ervaren en in sommige gevallen als normaal ervaren, In veel van deze gezinnen wordt het slaan van kinderen als zij bv niet luisteren als normaal ervaren. Willen wij hier verandering inbrengen dan zal een gedragsverandering plaats moeten vinden wat een lang proces kan zijn.

Stichting Kardo zet zich al vele jaren in om huiselijk geweld en kindermishandeling te bestrijden. In samenwerking met lokale en landelijke organisatie zijn er de afgelopen jaren regelmatig gespreksbijeenkomsten en voorlichtingen organiseerde om verandering van binnenuit de gemeenschappen te realiseren.

Helaas komen huiselijk geweld en kindermishandeling nog steeds voor. Ook binnen vluchtelingengemeenschappen. Binnen deze gemeenschappen heerst een zogezegde collectieve cultuur. In Nederland heb je het recht om eigen keuzes te maken en zelf invulling te geven aan je leven. Zelfbeschikking gaat over het kunnen en mogen maken van die eigen keuzes. Helaas is dit niet overal vanzelfsprekend.

Doelstelling

 • Stimuleren dat door de inzet van vrijwilligers hulpverlening aan gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld mogelijk wordt gemaakt;
 • Bevorderen dat vluchtelingenvrouwen zich kunnen emanciperen en empoweren;
 • Stimuleren dat huiselijk geweld binnen de gemeenschappen bespreekbaar wordt gemaakt;
 • Herkennen van huiselijk geweld;
 • Stimuleren dat door de inzet van vrijwilligers hulpverlening aan gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld mogelijk wordt gemaakt;
 • Verbinden van informele organisatie aan formele organisaties.
 • Toegankelijk maken van hulpverlening.

In dit project willen wij vluchtelingenvrouwen en -mannen empoweren en huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar maken. En de drempel voor slachtoffers voor hulp verlagen. Dit willen wij vormgeven door middel van de volgende projectactiviteiten:

 • Training van 6 sleutelpersonen;
 • Training hulporganisaties in werken met vluchtelingen groepen
 • Ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal
 • Werving deelnemers (100);
 • Informatiebijeenkomsten huiselijk geweld en kindermishandeling ((3)
 • 10 huiskamergesprekken over huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Gesprekken met gezinnen (20)
 • Netwerkbijeenkomsten (2)

Uitvoering

 • Er hebben zicht 120 mensen aangemeld voor het project;
 • Er is een startbijeenkomst georganiseerd waar 30 mensen aan hebben deelgenomen;
 • 4 sleutelpersonen uit verschillende gemeenschappen hebben een training gekregen over huiselijk geweld en hoe zij dit bespreekbaar kunnen maken binnen gemeenschappen;
 • Genoemde sleutelpersonen hebben een rol gespeeld in informatiebijeenkomsten, huiskamergesprekken en begeleiding van gezinnen;
 • Er heeft een training plaats gevonden voor professionele organisaties waar 10 mensen aan hebben deelgenomen;
 • Professionals hebben meer inzicht gekregen hoe huiselijk geweld wordt beleefd bij vluchtelingen gezinnen en hoe er effectief met hen gecommuniceerd kan worden;
 • Er zijn 3 informatiebijeenkomsten over huiselijk geweld georganiseerd waar per bijeenkomst 25 mensen aan hebben deelgenomen;
 • Deelnemers hebben meer inzicht gekregen in huiselijk geweld en hoe deze kan ontstaan een is te voorkomen:
 • Deelnemers hebben een goed beeld gekregen van de verschillende organisaties in Haarlem die hulp kunnen bieden bij huiselijk geweld;
 • Er zijn 12 huiskamergesprekken georganiseerd waar per gesprek 8 mannen en vrouwen aan hebben deelgenomen;
 • Deelnemers hebben met elkaar gesproken over huiselijk geweld en hoe zij omgaan met spanningen en conflicten in het gezin en hebben hierover ervaringen gedeeld en elkaar geadviseerd;
 • 20 gezinnen waar sprake is van conflicten en/of huiselijk geweld hebben begeleiding gekregen.
 • Er zijn per jaar 3 netwerkbijeenkomsten georganiseerd waar per bijeenkomst gemiddeld 6 organisaties aan hebben deelgenomen.

Projectinformatie

 • onderwerp
  integreren & participeren, (kind)huwelijken
 • status
  actief
 • startdatum
  1 juli 2024
 • einddatum
  2 juli 2025

 • Samenwerkende partners